UAB Guru Pay Bendrosios sutarčių sąlygos

UAB Guru Pay Bendrosios sutarčių sąlygos (galioja iki 12/31/2021)

Galioja nuo 2020 m. balandžio mėn.

Šios sąlygos ir nuostatos (toliau – „Sąlygos“) sudaro UAB „Guru Pay“, įmonės kodas 304891889, buveinės adresas: A. Vivulskio g. 7-426, Vilnius, Lietuva (toliau – „Įstaiga“), registruotos Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, veiklos sąlygas, sudarytas remiantis Lietuvos įstatymais.

Lietuvos bankas Įstaigai yra išdavęs elektroninių pinigų įstaigos licenciją, licencijos numeris 59, kuri yra išduota 2019 m. lapkričio 25 d. Įstaigą prižiūri Lietuvos bankas, įsikūręs Gedimino pr. 6, LT-01103, Vilnius (Lietuva), telefono Nr. +370 800 50 500. Daugiau informacijos apie Lietuvos banką rasite svetainėje https://www.lb.lt/en/. Duomenys apie Įstaigą yra kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

Prieš pradėdamas naudotis Įstaigos paslaugomis, kurios yra nurodytos toliau, Klientas sutinka su šiomis Sąlygomis, kurios tarp Kliento ir Įstaigos sudaro teisiškai įpareigojančią sutartį. Neprivatiems juridiniams asmenims (kaip pvz., korporacija), „Klientas“, taip pat vadinamas „Prekybos vykdytoju“, yra juridinis asmuo, kuris per savo atstovus, darbuotojus ar kitus įgaliotus asmenis užsiregistruoja gauti paslaugoms.

Fizinis asmuo, „Klientas“ yra fizinis asmuo, kuris asmeniškai užsiregistruoja gauti tokias paslaugas.

Informacija, pateikta šiose Sąlygose, remiasi Įstaigos dabartinių įstatymų supratimu ir praktika, tuo metu pateikta spaudai. Būsimi teisės aktų pakeitimai, įstatymų laikymasis, mokesčių dydžiai ir praktika gali turėti įtakos ir šioms Sąlygoms.

I. APIBRĖŽIMAI

Šiose Sąlygose ir kituose čia nurodytuose dokumentuose naudojami terminai, turės šias reikšmes:
1.1. Sąskaita – reiškia elektroninius pinigus ir mokėjimo sąskaitas, kurias Įstaiga Klientui yra atidariusi ar atidarys;
1.2. Darbo diena – diena, kai Įstaiga teikia Įstaigos nustatytas paslaugas. Darbo diena yra diena, kuri yra ne šeštadienis ir sekmadienis, ne kita Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatyta valstybinė šventė;
1.3.Konfidenciali informacija – reiškia informaciją, kuri yra nurodyta kaip „Konfidenciali“ „Komercinė“, arba kuri pagrįstai turi būti laikoma konfidencialia, atsižvelgiant į atskleidimo kontekstą arba informacijos pobūdį, įskaitant, bet neapsiribojant verslo planais, duomenimis, strategijomis, metodais, klientais ir Klientų sąrašais, techniniais aprašais, operacijų duomenimis ir klientų duomenimis, kuri turi būti laikoma konfidencialia;
1.4. Klientas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris naudojasi Įstaigos teikiamomis paslaugomis kaip mokėtojas ir (arba) lėšų gavėjas;
1.5. Vartotojas – fizinis asmuo, kuris veikia pagal šias Sąlygas ir neturi tikslų, kurie prieštarauja šio asmens įmonės, komercinei ar asmeninei veiklai.
1.6. Elektroniniai pinigai – reiškia piniginę vertę, išreikštą kaip pareiškimą Įstaigai, kuri buvo pateikta kai Įmonė gavo pinigines lėšas iš Kliento ir pasižymi šiomis savybėmis: 1) yra saugoma

elektroninėse laikmenose, įskaitant magnetines; 2) yra išleista atlikti mokėjimo sandorius; 3) yra gaunama iš Trečiųjų asmenų, o ne Įstaiga;
1.7. Komisinis atlyginimas – Įstaigos imamas atlyginimas už mokėjimo operacijas ir (arba) su tuo susijusias paslaugas;
1.8. Paslaugos – reiškia Įstaigos teikiamas paslaugas pagal šias Sąlygas;
1.9. Slaptažodis (slaptažodžiai) – Įstaigos sistemoje sukurtas Kliento kodas arba Įstaigos Klientui suteiktas kodas prisijungti prie Sąskaitos arba pradėti arba administruoti Įstaigos teikiamas paslaugas ir (arba) pradėti, patvirtinti, vykdyti ir gauti Mokėjimo pavedimus.
1.10. Mokėjimo nurodymas – Mokėtojo ar Lėšų gavėjo nurodymas (mokėjimo pervedimas) mokėjimo paslaugų teikėjui atlikti mokėjimo operaciją;
1.11. Mokėjimo operacija –Mokėtojo arba Lėšų gavėjo vardu inicijuotas lėšų įdėjimo, pervedimo arba nuėmimo veiksmas, nepriklausomai nuo esamų įsipareigojimų tarp Mokėtojo ir Lėšų gavėjo;
1.12. Mokėjimo priemonė – reiškia asmeniniams poreikiams pritaikytą prietaisą (-us) ir (arba) tarp mokėjimo paslaugos vartotojo ir mokėjimo paslaugos tiekėjo sutartas procedūras, kurios yra naudojamos inicijuoti Mokėjimo nurodymą;
1.13. Mokėtojas – reiškia fizinį arba juridinį asmenį, kuris turi mokėjimo sąskaitą ir kuris leidžia atlikti mokėjimo nurodymą iš tos mokėjimo sąskaitos, arba, kai nėra mokėjimo sąskaitos, fizinis arba juridinis asmuo, kuris pateikia Mokėjimo nurodymą;
1.14. Lėšų gavėjas – reiškia fizinį arba juridinį asmenį, kuris yra numatytasis lėšų, kurios yra Mokėjimo operacijos objektas, gavėjas;
1.15. Griežtas klientų autentiškumo patvirtinimas – autentiškumas, paremtas dviem ar daugiau elementų, vadinamų žinojimu (tai, ką žino tik Klientas), turėjimu (tai, ką turi tik Klientas) ir būdingumu (tai, kas būdinga Klientui), kurios yra nepriklausomos ir pažeidus kurią nors vieną, kitų patikimumui nekyla pavojus ir yra sukurti taip, kad apsaugotų autentifikavimo duomenų konfidencialumą;
1.16. Sąlygos – šios UAB Guru Pay Sąlygos ir jų priedai, reglamentuojantys mokėjimo paslaugų atlikimą, Sąskaitos atidarymo taisykles, bendravimo tarp Įstaigos ir Kliento taisykles ir t.t.
1.17. Kliento sąskaita – reiškia Kliento profilį Įstaigos sistemoje;
1.18. Internetinė svetainė – reiškia Įstaigos internetinę svetainę www.gurupay.eu;
1.19. Unikalus identifikatorius – raidžių, skaičių ar simbolių derinys, kurį mokėjimo paslaugų teikėjas suteikia mokėjimo paslaugų vartotojui ir pagal kurį vienareikšmiškai atpažįstamas mokėjimo operacijoje dalyvaujantis mokėjimo paslaugų vartotojas ir (arba) mokėjimo operacijoje naudojama jo mokėjimo sąskaita. Unikaliu identifikatoriumi gali būti registracijos kodas pagal IBAN numerį;
1.20. Jei šių Sąlygų sąlygose, sutartyje arba kitame dokumente, sudarytame ar pateiktame pagal jas, yra neatitikimų, toks neatitikimas bus išsprendžiamas pagal tokias taikomas nuostatas:
1.20.1. pagal Specialiąsias sąlygas, reguliuojančias individualių paslaugų teikimą konkrečiam Klientui;
1.20.2. pagal šias Sąlygas;
1.20.3. kitą dokumentą, nurodytą šiose Sąlygose arba kitame prie šių Sąlygų pridėtame dokumente. 1.21. Be šių Sąlygų santykiai tarp Įstaigos ir Kliento bus reguliuojami pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, Kainininką, papildomus priedus ir vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais.
aidžių, skaičių ar simbolių derinys, kurį mokėjimo paslaugų
teikėjas suteikia mokėjimo paslaugų vartotojui ir pagal kurį vienareikšmiškai atpažįstamas
mokėjimo operacijoje dalyvaujantis mokėjimo paslaugų vartotojas ir (arba) mokėjimo operacijoje
naudojama jo mokėjimo sąskaita. Unikaliu identifikatoriumi gali būti registracijos kodas pagal IBAN
numerį;

II. ĮSTAIGOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMAS IR NAUDOJIMASIS Registracija ir sąskaitos sukūrimas

2.1. Norint pradėti naudotis Įstaigos teikiamomis Paslaugomis, Klientas privalo pateikti prašymą, kad būtų atidaryta Kliento sąskaita ir pateikti Įstaigos prašomą informaciją.
2.2. Įstaiga turi teisę atsisakyti ir neregistruoti naujo Kliento, nenurodydamas priežasčių, tačiau Įstaiga užtikrina, kad atsisakymas registruoti visada būtų pagrįstas svarbiomis priežastimis, kurių Įstaiga negali arba neturi teisės atskleisti.
2.3. Klientas turi galimybę susipažinti su šiomis Sąlygomis prieš registraciją Įstaigos sistemoje, kurios yra pateiktos Įstaigos internetinėje svetainėje anglų ir lietuvių kalba. Kai Klientas perskaito naujausią šių Sąlygų variantą, Klientas turi atitinkame langelyje pažymėti „taip“. Jei Klientas paspaudžia „ne“ arba langelyje nepažymi nieko, tai reiškia, kad sutartiniai santykiai tarp Įstaigos ir Kliento nebus pradedami. Jei Klientas patvirtina, kad registruodamasis Įstaigos sistemoje jis pateikė teisingus duomenis ir jei Klientui reikia keisti ar papildyti duomenis, Klientas pateiks tik teisingus duomenis. Klientas prisiima atsakomybę už nuostolius, kuriuos gali patirti dėl neteisingų duomenų pateikimo.
2.4. Klientas patvirtina ir sutinka, kad Įstaiga veikia tik kaip finansų institucija ir kad Įstaiga:
2.4.1. jokiomis aplinkybėmis neveiks kaip Kliento produktų (paslaugų) pardavėjas, pirkėjas, prekiautojas, mažmeninės prekybos prekiautojas, aukcionierius, tiekėjas, platintojas, gamintojas, tarpininkas, agentas arba komersantas ir
2.4.2. nepateikia jokių pareiškimų ar garantijų ir neužtikrina Kliento produktų (paslaugų) kokybės, saugos ar teisėtumo.
2.5. Klientas patvirtina ir sutinka, kad bet koks ginčas, iškilęs dėl Kliento produkto (paslaugos), yra ginčas tarp lėšų siuntėjo ir (arba) prekių arba paslaugų tiekėjo ir gavėjo. Operacija, susijusi su Kliento produktais (paslaugomis), neprimes įsipareigojimų Klientui. Įstaiga nebus iškilusio ginčo šalimi, įskaitant, bet neapsiribojant ginčais dėl atlikimo arba atsakomybės klausimų, susijusiais su kokybe, kiekybe arba Kliento produktų (paslaugų) naudojimu. Klientas privalės atlyginti visus Įstaigos nuostolius arba žalas (tame tarpe turės pilnai atlyginti teisines ir profesines išlaidas), kurias patirs Įstaiga dėl ar ryšium su bet kokia pateikta pretenzija arba trečiosios šalies grasinimu tai padaryti dėl Įstaigos produktų (paslaugų).

Kliento identifikavimas

2.6. Klientai turi Įstaigai pateikti tokią informaciją ir dokumentus, įskaitant, bet neapsiribojant šiais: 2.6.1. licenciją, sutiekiančią teisę užsiimti veikla arba atitinkamos valdžios institucijos viešojo registro išrašą apie Klientą kaip juridinį asmenį, kuriame turi būti nurodyta bent pagrindinė informacija apie Klientą – registruotas pavadinimas, registracijos vieta, įmonės kodas, PVM kodas (juridiniams asmenims);
2.6.2. PVM mokėtojo registracijos pažymėjimą (juridiniams asmenims);
2.6.3. Kliento, kaip fizinis asmens arba Kliento teisinio atstovo, asmens tapatybės kortelę arba
pasą, kur turi būti nurodoma bent pagrindinė informacija apie teisinį atstovą – vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data ir t.t. (fiziniams ir juridiniams asmenims);
2.6.4. įgaliojimą, kuris nurodo, kad teisinis juridinio asmens atstovas turi teisę sudaryti šias Sąlygas su Bendrove (juridiniams asmenims);
2.6.5. Kliento užpildytą informacijos klausimyną (fiziniams ir juridiniams asmenims);
2.6.6. kitą informaciją arba dokumentus, kurių Įstaiga gali paprašyti tam tikromis aplinkybėmis ir kurie leis Įstaigai patikrinti Kliento identiškumą (fiziniams ir juridiniams asmenims).
2.7. Klientas prisiima atsakomybę už Įstaigos prašomos informacijos ir dokumentų pateikimą. Klientas prisiima atsakomybę už tai, kad visa pasirašymo metu ar kitu metu pateikiama informacija bus tiksli ir teisinga.
2.8. Įstaiga turi teisę netikrinti Kliento tinkamumo naudotis Paslaugomis tais atvejais, kai Klientas nepateikia prašomos informacijos ir dokumentų. Įstaiga neįsipareigoja teikti Paslaugų besikreipiančiam Klientui ir gali savo nuožiūra atmesti prašymą teikti Paslaugas.
2.9. Kai Įstaiga patikrina Kliento pateiktus dokumentus ir informaciją, Klientas turi teisę pradėti naudotis Įstaigos teikiamomis Paslaugomis ir Kliento sąskaita.
2.10. Klientas turi teisę atidaryti vieną sąskaitą, jei Įstaiga aiškiai neleidžia atidaryti papildomas sąskaitas.

Įstaigos teikiamos paslaugos

2.11. Įstaiga teikia šias Paslaugas:
2.11.1. atlieka mokėjimo operacijas, įskaitant lėšų pervedimą į mokėjimo sąskaitą, naudojantis vartotojo mokėjimo paslaugų teikėju arba kitu mokėjimo paslaugų teikėju;
2.11.2. leidžia mokėjimo priemones;
2.11.3. leidžia ir išperka elektroninius pinigus.

Elektroninių pinigų leidimo ir išpirkimo sąlygos

2.12. Kliento Sąskaita leidžia padėti, pervesti ir laikyti lėšas Sąskaitoje pervedimams, vietiniams ir tarptautiniams pinigų pervedimams, įmokų mokėjimams, taip pat gauti pinigus į Sąskaitą, atsiskaityti už prekes ir paslaugas ir atlikti kitas operacijas, susijusias su pinigų pervedimais. Klientas gali naudotis visomis Įstaigos teikiamomis paslaugomis, jei Klientas atlieka identifikavimo procedūras pagal Įstaigos Sistemoje nustatytas taisykles.
2.13. Pinigai, laikomi Kliento Sąskaitoje, yra vadinami Elektroniniais pinigais, kuriuos leis Įstaiga po to, kai Klientas perves ar padės pinigus į Įstaigos Sąskaitą. Kai Klientas padeda pinigus arba perveda pinigus į Kliento Sąskaitą ir kai Įstaiga gauna pinigus, Įstaiga įskaito juos į Kliento sąskaitą ir tuo pat metu išleidžia Elektroninius pinigus jų nominaliąja verte. Elektroniniai pinigai yra įskaitomi ir laikomi Kliento Sąskaitoje.
2.14. Klientas Sąskaitoje išsirenka tam tikrą lėšų padėjimo arba pervedimo būdą, pasirenkant tam tikrą funkciją, kurioje yra instrukcijos, kaip padėti pinigus kiekvienai mokėjimo priemonei.
2.15. Įstaiga leidžia elektroninius pinigus jų nominaliąja verte, gavusi lėšas iš fizinių arba juridinių asmenų.
2.16. Elektroniniai pinigai, laikomi Kliento Sąskaitoje, yra ne indėlis ir Įstaiga nė vienu atveju nemoka palūkanų už Elektroninius pinigus, laikomus Kliento Sąskaitoje, ir nesuteikia jokių kitų piniginių išmokų, susijusių su laikotarpiu, kai yra laikomi elektroniniai pinigai.
2.17.Kliento prašymu, Kliento Sąskaitoje laikomi elektroniniai pinigai bet kuriuo metu bus išperkami jų nominaliąja verte, jei Įstaiga ir Klientas nesusitarė kitaip.
2.18. Kai yra prašymas išpirkti Elektroninius pinigus prieš baigiantis šių Sąlygų galiojimui, Klientas gali prašyti grąžinti elektroninių pinigų piniginės vertės dalį arba visą jų vertę.
2.19. Klientas pateikia prašymą išpirkti Elektroninius pinigus, sukuriant Mokėjimo nurodymą pervesti Elektroninius pinigus iš Įstaigos Sąskaitos į kitą Kliento nurodytą sąskaitą.
2.20. Nebus taikomos specialios Elektroninių pinigų išpirkimo sąlygos, kurios skirtųsi nuo standartinių pervedimo sąlygų ir kitų Mokėjimo operacijų, atliekamų į Kliento Sąskaitą. Klientas pasirenka išperkamų ar pervedamų elektroninių pinigų sumą.
2.21. Už Elektroninių pinigų išpirkimą papildomas at mokestis nėra taikomas. Jei Elektroniniai pinigai yra išperkami, Klientas turi sumokėti Komisinį atlyginimą už Kliento pasirinktą pinigų pervedimą arba išėmimą. Už pinigų pervedimą arba nuėmimą yra taikomi standartiniai Komisinio atlyginimo dydžiai.
2.22. Jei šiose Sąlygose numatytais atvejais Klientas nutraukia šias Sąlygas ir pateikia prašymą uždaryti Sąskaitą Įstaigoje ir pašalinti Sąskaitą Įstaigoje iš Įstaigos sistemos arba jei Įstaiga nutraukia Įstaigos paslaugų teikimą Klientui ir pašalina Kliento Sąskaitą iš Įstaigos sistemos, Sąskaitoje laikomi pinigai turi būti pervedami į Kliento banko sąskaitą arba į kitą Kliento nurodytą elektroninės mokėjimo sistemos sąskaitą. Įstaiga turi teisę iš grąžintų pinigų išskaičiuoti sumas, kurios priklauso Įstaigai (Įstaigos suteiktų Paslaugų kainą ir išlaidas, kurių nesumokėjo Klientas, įskaitant, bet neapsiribojant, baudomis ir nuostoliais, patirtais Įstaigos dėl Kliento pažeistų Sąlygų, kurias paskyrė finansinės institucijos ir (arba) kitos valstybinės valdžios institucijos). Jei tarp Kliento ir Įstaigos kyla ginčas, Įstaiga turi teisę sulaikyti ginčytinus pinigus, kol bus išspręstas ginčas.
2.23. Jei Įstaiga negrąžina pinigų Klientui dėl priežasčių, kurių Įstaiga negali kontroliuoti, Klientas apie tai bus nedelsiant informuotas. Klientas turi nedelsiant nurodyti kitą sąskaitą arba pateikti papildomą informaciją, reikalingą pinigų grąžinimui.
2.24. Kai Klientas prašo išpirkti elektroninius pinigus pasibaigus šių Sąlygų galiojimui arba praėjus ne daugiau negu vieneriems metams po šių Sąlygų pasibaigimo, bendra elektroninių pinigų, kuriuos laiko elektroninių pinigų turėtojas, piniginė vertė bus išperkama netaikant papildomo atlygio.

III. MOKĖJIMŲ VYKDYMAS

Autentiškumo tikrinimo duomenys

3.1.Klientas nustato autentiškumo tikrinimo duomenis, kad galėtų prisijungti prie Kliento sąskaitos. Autentiškumo tikrinimo duomenys turi nurodyti:
3.1.1. Prisijungimo vardą – Kliento, nurodyto prašymo formoje, elektroninį adresą;
3.1.2. Slaptažodį – statinę raidžių-skaitmenų eilutę, išimtinai nustatytą Kliento. Įstaiga neturės
prieigos prie slaptažodžio ir niekada neprašys jo iš Kliento;
3.1.3. Specialų kodą, kurį Klientas gaus į savo mobilųjį telefoną prieš prisijungiant prie savo sąskaitos ir prieš pradedant Mokėjimo operaciją. Mokėjimo operacija negali būti atliekama neįvedus specialaus kodo.
3.2. Ilgiausias laikas Klientui neatliekant jokio veiksmo, kai autentiškumo tikrinimas prisijungiant prie Sąskaitos yra atliktas, neturi viršyti 5 minučių. Po 5 minučių prisijungimo sesija baigsis ir Klientas turės vėl prisijungti. Jei autentiškumo tikrinimo duomenys tris kartus bus įvesti neteisingai, Įstaiga turi teisę užblokuoti šiuos autentifikavimo duomenis. Klientas bus įspėtas prieš visam laikui užblokuojant. Jei Sąskaita yra užblokuojama dėl neteisingai įvestų autentifikavimo duomenų, Klientas turi kreiptis į Įstaigą ir vėl atlikti patikrinimą. Tik po sėkmingo patikrinimo, Klientui paprašius, jis turės teisę gauti naujus autentifikavimo duomenis.

Informacija, kuri turi būti nurodoma Mokėjimo nurodyme

3.3. Kad būtų tinkamai inicijuotas arba įvykdytas Mokėjimo nurodymas, Mokėtojas arba Lėšų gavėjas turi nurodyti unikalų identifikatorių.
3.4.Įstaiga neprisiima atsakomybės, jei Mokėjimo nurodyme nėra nurodytas Unikalus identifikatorius ir (arba) jei jis yra neteisingas, ir (arba) jei Lėšų gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas nustatė skirtingą Unikalų identifikatorių atitinkamam tokių Mokėjimo operacijų (lėšų įskaitymui į Lėšų gavėjo mokėjimo sąskaitą) atlikimui.
3.5. Įstaiga turi teisę prašyti papildomos ir (arba) kitos privalomos informacijos (pavyzdžiui, sumos ir valiutos, Lėšų gavėjo vardo ir pavardės(juridinio asmens pavadinimą), mokėjimo kodo), kuri turi būti pateikiama Įstaigai, kad būtų tinkamai įvykdytas Mokėjimo nurodymas.
3.6.Remiantis šiomis Sąlygomis Įstaiga paprastai atlieka mokėjimo operacijas Klientui ne grynaisiais pinigais ir tik elektronine forma.
Sutikimo vykdyti Mokėjimo nurodymą arba atlikti Mokėjimo operaciją ir pinigų nuėmimą davimo forma ir tvarka ir tokio sutikimo panaikinimas
3.7. Mokėjimo operacija bus laikoma patvirtinta tik kai Mokėtojas aiškiai išreikš savo sutikimą atlikti Mokėjimo operaciją.
3.8. Sutikimą Įstaigai galima pateikti Šalių susitarta forma ir tvarka. Jei sutikimas yra pateikiamas rašytine forma, jis turi būti tinkamai pasirašytas abiejų šalių. Sutikimas gali būti patvirtinamas naudojantis tapatybės patikrinimo priemonėmis – pavyzdžiui, saugos kodu, kurį Įstaiga suteikė Klientui ir prisijungimo duomenimis tuo metu, kai buvo kuriama Sąskaita. Sutikimas gali būti pateikiamas ir kita forma ir kitu būdu, kurio reikalauja konkreti Paslauga ir (arba) yra nurodyta papildomame Šalių susitarime.
3.9. Sutikimas turi būti pateikiamas prieš atliekant Mokėjimo operaciją.
3.10. Mokėjimo nurodymo atšaukimo tvarka:
3.10.1. Mokėtojas bet kuriuo metu gali panaikinti Sutikimą, tačiau ne vėliau negu iki
neatšaukiamumo momento, remiantis šių Sąlygų 3.10.2-3.10.5 punktais. Sutikimas atlikti kelis mokėjimo pavedimus taip pat gali būti atšaukiamas, tokiu atveju būsima Mokėjimo operacija bus laikoma nepatvirtinta.
3.10.2. Klientas negalės atšaukti Mokėjimo nurodymo, kai Įstaiga jau bus jį gavusi, išskyrus šiose Sąlygose numatytus atvejus;
3.10.3. kai Mokėjimo operaciją pradeda ar vykdo Lėšų gavėjas, Mokėtojas negali atšaukti Mokėjimo užsakymo po to, kai pateikė sutikimą vykdyti Mokėjimo operaciją Lėšų gavėjui;
3.10.4. šių Sąlygų 3.17. punkte numatytu atveju Klientas gali atšaukti Mokėjimo nurodymą vėliausiai iki Darbo dienos pabaigos prieš susitartą dieną.
3.10.5. pasibaigus 3.10.2-3.10.4 punktuose nurodytiems laikotarpiams Mokėjimo nurodymas gali būti atšaukiamas tik jei taip susitarė Klientas ir Įstaiga ir šių Sąlygų 3.10.3. punkte numatytais atvejais reikalingas Lėšų gavėjo sutikimas.
3.11. Šių Sąlygų 3.10. punktas bus taikomas tik tuo atveju, jei Klientas yra Vartotojas.

Mokėjimo nurodymo gavimo momentas, reikalavimai, taikomi Mokėjimo nurodymui ir atsisakymas vykdyti Mokėjimo nurodymą

3.12. Klientas turi užtikrinti, kad jo sąskaitoje yra pakankamai lėšų, reikalingų įvykdyti Kliento nurodymus. Jei Klientas neturi pakankamai lėšų tuo metu, kai yra pateikiami Kliento nurodymai, Įstaiga turi teisę atsisakyti vykdyti Kliento nurodymus, jei šalys nėra susitarusios kitaip.
3.13.Įstaiga turi nedelsiant apdoroti Kliento pateiktus pervedimo nurodymus, jei mokėjimo termino metu Kliento sąskaitoje yra pakankamai lėšų, iš kurių yra nurašomas mokėjimas. Jei lėšų nėra pakankamai, Įstaiga neatliks pervedimo nurodymo.
3.14. Tuo atveju, jei Klientas yra Mokėtojas, Mokėjimo nurodymas yra laikomas gautu Įstaigos tą dieną, kai jis yra gautas, arba jei Mokėjimo nurodymo gavimo momentas nėra Įstaigos Darbo diena, Mokėjimo nurodymas yra laikomas gautu artimiausią Įstaigos Darbo dieną.
3.15. Lėšos iš Mokėtojo sąskaitos nebus nurašomos tol, kol Įstaiga negaus Mokėjimo nurodymo. 3.16. Mokėjimo nurodymas, kurį Įstaiga gavo Įstaigos Darbo dieną, bet ne Įstaigos nustatytą Darbo dieną, yra laikomas gautu kitą Įstaigos darbo dieną.
3.17. Jei Mokėtojas arba Lėšų gavėjas, inicijuojantis Mokėjimo nurodymą, ir Mokėjimo paslaugos teikėjas sutinka, kad Mokėjimo nurodymas bus pradėtas vykdyti konkrečią dieną arba tam tikro laikotarpio pabaigoje arba tą dieną, kai Mokėtojas įdėjo lėšas Mokėjimo paslaugos tiekėjo dispozicijon, gavimo laikas bus laikomas susitartą dieną. Jei susitarta diena yra Mokėjimo paslaugos tiekėjui ne Darbo diena, Mokėjimo nurodymas bus laikomas gautu kitą Darbo dieną.
3.18. Mokėjimo nurodymai Įstaigos sistemos viduje, yra vykdomi nedelsiant (per kelias minutes, jei Mokėjimo operacija yra sustabdoma dėl atvejų, numatytų teisės aktuose ir šiose Są lygose), nepaisant Įstaigos darbo valandų.
3.19. Įstaiga turi teisę registruoti ir saugoti Mokėjimo nurodymus, pateiktus bet kokiomis Šalių susitartomis priemonėmis, ir registruoti bei saugoti informaciją apie visus Mokėjimo nurodymus, kuriuos atliko Klientas arba kurie buvo atlikti pagal Kliento Mokėjimo nurodymus. Anksčiau minėtą registraciją Įstaiga gali pateikti Klientui ir (arba) tretiesiems asmenims, kurie turi teisę gauti tokius duomenis įstatymuose numatytais pagrindais, kaip įrodymą, patvirtinantį Mokėjimo nurodymų pateikimą ir (arba) atliktas Mokėjimo operacijas.
3.20. Įstaiga turi teisę atsisakyti vykdyti Mokėjimo nurodymą, jei ji pagrįstai abejoja, kad Mokėjimo nurodymą pateikė Klientas arba įgaliotas Kliento atstovas ir kad Mokėjimo įrodymas arba pateikti dokumentai yra teisėti. Tokiu atveju Įstaiga turi teisę reikalauti, kad Klientas papildomai patvirtintų savo pateiktą Mokėjimo nurodymą ir (arba) pateiktų dokumentus, patvirtinančius asmenų teisę tvarkyti lėšas, esančias Sąskaitoje arba kitus Įstaigos nurodytus dokumentus tokiu būdu, kuris yra priimtinas Įstaigai Kliento sąskaita. Įstaiga neprisiima atsakomybės už nuostolius, kurie gali atsirasti dėl Kliento atsisakymo pateikti papildomą informaciją arba dokumentus.
3.21.Įstaiga turi teisę daliniam ar pilnam Kliento Mokėjimo nurodymo atlikimui pasitelkti trečiuosius asmenis, jei Kliento interesai ir (arba) Mokėjimo nurodymo esmė to reikalauja. Jei Kliento Mokėjimo užsakymo esmė reikalauja, kad Mokėjimo operacija būtų nusiųsta ir atlikta kitoje finansų institucijoje, bet ši institucija sustabdo mokėjimą, Įstaiga neprisiima atsakomybės už tokius kitos finansų institucijos veiksmus, tačiau deda pastangas išsiaiškinti priežastis, dėl ko Mokėjimo užsakymas buvo sustabdytas.
3.22. Įstaiga turi teisę sustabdyti ir (arba) nutraukti Kliento Mokėjimo nurodymo vykdymą, jei to reikalauja įstatymai arba jei to reikalauja kitos priežastys, kurių Bendrovė negali kontroliuoti.
3.23. Tuo atveju, jei Įstaiga atsisakė vykdyti Kliento pateiktą Mokėjimo nurodymą, Įstaiga turi nurodyti priežastis, kodėl ji atsisakė tai daryti ir kaip klaidos, dėl kurių buvo atsisakyta įvykdyti Mokėjimo nurodymą, bus ištaisytos, išskyrus kai toks pranešimas nėra įmanomas techniniu būdu arba draudžiamas teisės aktų.
3.24. Įstaiga nepriims ir nevykdys Kliento Mokėjimo nurodymų, kad atliktų operacijas Kliento Sąskaitoje, jei lėšos, esančios Sąskaitoje, bus areštuotos, Kliento teisės valdyti lėšas yra kitaip teisiniu būdu apribotas, arba jei operacijos yra sustabdomos pagal galiojančius teisės aktus.
3.25. Jei pagal Mokėjimo nurodymą pervesti pinigai dėl kokių nors priežasčių, kurių Įstaiga negali kontroliuoti (netikslūs Mokėjimo nurodymo duomenys, Gavėjo sąskaita yra uždaryta ir t.t.), yra grąžinami, grąžinta suma bus įskaitoma į Kliento Sąskaitą. Komisinis atlyginimas, kurį sumokėjo Mokėtojas už Mokėjimo nurodymo atlikimą, nebus grąžinamas, o kiti mokesčiai, susiję su pinigų grąžinimu ir taikomi Įstaigai, gali būti išskaičiuojami iš Kliento Sąskaitos.
3.26. Kliento inicijuoti Mokėjimo nurodymai gali būti paprasti arba skubūs. Klientas pasirenka Mokėjimo nurodymo atlikimo būdą. Jei Klientas nepasirenka Mokėjimo nurodymo būdo, bus laikoma, kad Klientas inicijavo paprastą Mokėjimo nurodymą.

Paslaugų įvykdymo terminai

3.27. Mokėjimo operacijų įvykdymo terminai ir kitų Paslaugų įvykdymo trukmė yra nurodyta šiose Sąlygose, kainoraštyje ir kitose papildomose sutartyse, sudarytose tarp Šalių.
3.28. Kai mokėjimo operacija turi būti atliekama eurais Lietuvos Respublikoje ar kitoje šalyje narėje ir Klientas yra Mokėtojas, Klientas užtikrina, kad Mokėjimo operacijos suma bus įskaičiuota į gavėjo Mokėjimo paslaugos teikėjo sąskaitą iki artimiausios darbo dienos pabaigos, išskyrus 3.29 punkte numatytas išimtis.
3.29. Kai pinigų pervedimai Lietuvos Respublikoje yra atliekami eurais, Mokėtojo mokėjimo paslaugos teikėjas turi užtikrinti, kad kai Mokėjimo nurodymas bus gautas, Mokėjimo operacijos suma bus įskaičiuota į Mokėtojo mokėjimo paslaugos teikėjo sąskaitą tą pačią Darbo dieną, jei Mokėjimo nurodymas yra gautas tą darbo dieną iki 12 val. dienos. Jei Mokėjimo nurodymas yra gaunamas po 12 val. dienos, Mokėtojo mokėjimo paslaugos teikėjas turi užtikrinti, kad Mokėjimo operacijos suma būtų įskaičiuojama į Mokėtojo mokėjimo paslaugos teikėjo sąskaitą ne vėliau negu kitą Darbo dieną. Šalys susitaria, kad Mokėjimo nurodymas turi būti vykdomas konkrečią dieną arba tam tikro laikotarpio pabaigoje arba tą dieną, kai Mokėtojas nurodo sumą savo mokėjimo paslaugos teikėjui. Tokiu atveju Mokėtojo mokėjimo paslaugos teikėjas turi užtikrinti, kad Mokėjimo operacijos suma būtų įskaičiuojama į Lėšų gavėjo mokėjimo paslaugos teikėjo sąskaitą Mokėjimo nurodymo atlikimo dieną ir kitą Darbo dieną, kai mokėjimo paslaugos teikėjas neįvykdė Mokėjimo nurodymo.
3.30. Kai Mokėjimo operacija turi būti atliekama kita, ne Europos Sąjungos narės valiuta Lietuvos Respublikoje arba kitoje šalyje narėje, ir Klientas yra Lėšų gavėjas, Įstaiga užtikrina, kad Mokėjimo operacijos suma bus įskaičiuota į gavėjo mokėjimo paslaugos tiekėjo sąskaitą iki artimiausios Darbo dienos pabaigos, bet ne vėliau negu per 4 (keturias) Darbo dienas po Įstaigos gauto Mokėjimo nurodymo.

Mokėjimo operacijų išlaidų limitai

Maksimalūs Mokėjo operacijų išlaidų limitai gali būti nustatomi papildomais susitarimais, kuriuos pasirašo Įstaiga ir Klientas.

Papildomų tapatybės patvirtinimo priemonių naudojimas

3.31. Gali būti naudojamos Įstaigos pateiktos Kliento tapatybės patvirtinimo priemonės, kad būtų nustatyta Kliento tapatybė, pateikiant informaciją apie Įstaigos teikiamas Paslaugas ir (arba) suteiktas Klientui visais Įstaigos nurodytais būdais (pavyzdžiui, telefonu, nurodytu Įstaigai).

Sąskaitos blokavimas ir (arba) Paslaugų Klientui sustabdymas

3.32. Klientas turi bendradarbiauti su Bendrove, kad ištirtų neteisėtus, nesąžiningus ar netinkamus veiksmus.
3.33. Įstaiga turi teisę užblokuoti lėšas, sukauptas Kliento sąskaitoje, kaip nurodyta:
3.33.1. Įstaiga turi įtarimų, kad lėšos, sukauptos Kliento Sąskaitoje, yra numatomos panaudoti nusikaltimo vykdymui, jos buvo gautos nusikalstamu būdu ar dalyvaujant nusikaltime;
3.33.2. jei yra įtarimų, kad per Kliento sąskaitą buvo atlikta neleistina mokėjimo operacija;
3.33.3. Klientas vėluoja vykdyti savo įsipareigojimus pagal šias Sąlygas;
3.33.4. Kliento turtui yra paskelbtas bankrotas, yra pradėtas pertvarkymas, bankroto prašymas yra atidėtas dėl lėšų trūkumo, kad būtų atlyginta bankroto administratoriui, jei Klientui pradėta likvidavimo procedūra arba jei nemokumo rizika iš Kliento pusės stipriai padidėja per trumpą laiką; 3.33.5. apskaitos ir atsiskaitymų koregavimo tikslais;
3.33.6. jei Klientas naudojasi Įstaigos paslaugomis ir buvo įrodyta sukčiavimo veika iš Kliento pusės arba Klientui arba jo darbuotojams buvo iškelta baudžiamoji byla dėl sukčiavimo; arba jei Kliento veiksmai neatitinka Įstaigos banko partnerių taisykles ir toks elgesys Įstaigai gali atnešti nuostolius.
3.34. Įstaiga pasilieka teisę bet kada savo nuožiūra laikinai sustabdyti Kliento Sąskaitą (arba tam tikras jos funkcijas, kaip pvz., duomenų atsisiuntimą, lėšų gavimą, siuntimą ir (arba) išėmimą), tarp kitko, auditui:
3.34.1. kai Įstaiga mano, kad tai būtina ar pageidaujama, siekiant apsaugoti Kliento sąskaitą arba 3.34.2. jei atliekamos operacijos, kurias Įstaiga savo nuožiūra laiko esančias:
(a) atliktomis, pažeidžiant šias Sąlygas arba pažeidžiant Kliento Sąskaitos saugos reikalavimus, arba
(b) įtartinomis, neleistinomis arba nesąžiningomis, įskaitant, bet neapsiribojant, pinigų plovimu, terorizmo rėmimu, sukčiavimu ar kita neteisėta veikla, arba
3.34.3. Klientui paskelbus apie nemokumą, likvidavimą, bankrotą, administravimą, bankrutavimą ir turto perdavimą administratoriams arba veiklos sustabdymą, arba kai Įstaiga pagrįstai mano, kad yra tokia pati rizika, susijusi su Klientu, arba
3.34.4. nutinka kažkas, kas Įstaigos manymu, reiškia, kad Klientas negalės teikti Kliento produktus (paslaugas) ir (arba) kitaip vykdyti sutartis, kurias yra sudaręs su Klientais, arba
3.34.5. jei operacija yra skirta prekių pardavimui ir (arba) paslaugoms, kurios neįeina į Kliento sutartą įmonės veiklą, arba kai Klientas pateikia operaciją ir nepristato atitinkamų prekių ir (arba) paslaugų.
3.35. Įstaiga dės visas pastangas, kad informuotų Klientą apie tokį sustabdymą iš anksto, o jei to neįmanoma padaryti, nedelsiant po to, ir nurodys tokio sustabdymo priežastis, jei Kliento informavimas kels pavojų saugos priemonėms arba bus kitaip draudžiama pagal įstatymus arba norminių aktų reikalavimus.
3.36. Be to, Įstaiga pasilieka teisę (savo nuožiūra) bet kuriuo metu laikinai sustabdyti Kliento sąskaitą (arba tam tikras jos funkcijas, kaip pvz., duomenų parsisiuntimą, gavimą, siuntimą ir (arba) lėšų išėmimą), kai tą turi padaryti pagal tiesiogiai susijusius ir galiojančius įstatymus ir reglamentus. Įstaiga dės visas pastangas, kad informuotų Klientą apie tokius laikinus sustabdymus, jei Įstaigai nėra uždrausta tai daryti pagal įstatymus arba atitinkamo teismo nutartį arba valdžios institucijos įsakymą.

IV. INFORMACIJA APIE MOKĖJIMO OPERACIJAS, PATEIKIAMA KLIENTUI

4.1. Įstaiga įsipareigoja teikti informaciją Klientui (prieš įvykdant Mokėjimo nurodymą) apie galimus ilgiausius tam tikro Mokėjimo nurodymo įvykdymo terminus, mokėtinus Komisin į atlyginimą ir kaip tie Komisiniai atlyginimai yra padalijami. Tokią informaciją galite rasti Įstaigos internetinėje svetainėje, o taip pat asmeninėje Kliento Sąskaitoje.
4.2. Įstaiga pateiks Klientui išrašą apie suteiktas Mokėjimo operacijas, kuriame bus nurodyta:
4.2.1. informacija, leidžianti Mokėtojui atpažinti kiekvieną Mokėjimo operaciją, ir informaciją apie
Lėšų gavėją;
4.2.2. Mokėjimo operacijos suma valiuta, nurodyta Mokėjimo nurodyme;
4.2.3. Komisinis atlyginimas, mokėtinas už Mokėjimo operaciją ir kaip Komisinis atlyginimas yra
padalijamas;
4.2.4. galiojantis valiutos keitimo kursas ir Mokėjimo operacijos suma konvertavus pagal valiutos keitimo kursą, jei atliekant Mokėjimo operacijas buvo pakeista valiuta;
4.2.5. data, kai lėšos buvo nurašytos nuo Sąskaitos;
4.2.6. data, kai pajamos patenka į Sąskaitą;
4.2.7. kita informacija, kurią turi patiekti Klientas, remiantis galiojančiais Lietuvos Respublikos
teisės aktais.
4.3. Išrašas yra pateikiamas asmeniškai Klientui per Kliento Sąskaitą.
4.4. Įstaiga įsipareigoja informuoti Klientą apie kitų asmenų įtariamą ar įvykdytą sukčiavimą arba pavojų Paslaugų saugumui, išsiunčiant pranešimą per Kliento Sąskaitą ir elektroniniu pranešimu (el. paštu, trumpąja žinute (SMS), išsiųsta Klientui, kas tuo metu yra saugu ir tinkamiausia konkrečioje situacijoje).

V. KAINOS, MOKAMOS UŽ ĮSTAIGOS SUTEIKTAS PASLAUGAS, KOMISINIS ATLYGINIMAS IR VALIUTOS KEITIMAS

5.1. Už savo įprastas Paslaugas Įstaiga taikys Kainas pagal šias Sąlygas ir kainoraštį, kuris yra pridedamas prie šių Sąlygų. Įstaiga taikys atskiras Kainas už nestandartines Paslaugas, kurios nėra apibrėžtos čia ir (arba) kainoraštyje ir Klientas bus informuojamas apie jas prieš jam pradedant naudotis tokiomis paslaugomis.
5.2. Jei nėra nurodyta kitaip, Kainos bus nurodytos eurais.
5.3. Kainos yra nurodomos be pridėtinės vertės mokesčio. Tuo atveju, jei pridėtinės vertės mokestis ar kitas apyvartos mokestis yra arba bus taikomas, Įstaiga pridės tokį mokestį prie mokėtinos sumos, tačiau, kai reikia, suteiks informaciją apie grynąją sumą, mokesčių sumą ir taikomą mokesčio dydį.
5.4. Už Mokėjimo paslaugas ir (arba) susijusias paslaugas, kurias suteikė Įstaiga, Klientas turės Įstaigai sumokėti Komisinį atlyginimą. Komisinis atlyginimas yra nurodytas Kainoraštyje ir (arba) papildomoje sutartyje, sudarytoje su Klientu. Tuo atveju, jei Klientas neįvykdys savo įsipareigojimo sumokėti Įstaigai Komisinį atlyginimą, Klientas turės sumokėti Įstaigai netesybas (baudas arba delspinigius), nurodytus Kainoraštyje, papildomoje sutartyje ir (arba) Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
5.5. Kainos ir Komisinis atlyginimas, kurį turi sumokėti Klientas, bus išskaičiuojamos iš Kliento sąskaitos balanso. Jei Kliento sąskaitos balansas nėra pakankamas arba jei Kliento sąskaitos balansas tampa neigiamas, Įstaiga pasilieka teisę Klientui išrašyti sąskaitą už tokį skirtumą.
5.6. Kai Įstaiga neturi galimybės išskaičiuoti mokėtinas Kainas ir (arba) Komisinį atlyginimą už suteiktas Paslaugas nuo Kliento sąskaitos balanso, Įstaiga išrašys atskirą mokėtinos sumos sąskaitą. Sąskaitos turės būti apmokamos per 10 (dešimt) dienų po sąskaitos išrašymo. Jei bus uždelsti mokėjimai, Įstaiga pasilieka teisę skaičiuoti 0,05 proc.dydžio delspinigius ir (arba) nedelsiant nutraukti šias Sąlygas, apie tai rašytiniu pranešimu informuodamas Klientą.
5.7. Tuo atveju, jei atliekant Mokėjimo operaciją Kliento Sąskaitoje nepakanka lėšų atlikti Mokėjimo operaciją ir sumokėti Komisinį atlyginimą, Įstaiga turi teisę atsisakyti vykdyti Mokėjimo operaciją.
5.8. Valiutos keitimo kursas yra nurodomas Klientui prieš atliekant Mokėjimo nurodymą.
5.9. Valiutos keitimas yra paremtas Įstaigos valiutos keitimo kursu, kuris galioja konvertavimo metu ir yra nuolat atnaujinamas ir skelbiamas Įstaigos internetinėje svetainėje.
5.10. Įstaiga tiesiogiai taiko pakeistą pagrindinį valiutos keitimo kursą, be jokio atskiro pranešimo. Įstaiga informuoja Klientą apie tokius pasikeitimus tokiu būdu, kuris yra aprašytas šiose Sąlygose.
5.11.Tuo teveju, jei valiuta, kuria vykdoma Mokėjimo operacija pagal nurodymą, skiriasi nuo valiutos, kuri yra nurašoma nuo Sąskaitos, bus atliekamas tokios valiutas konvertavimas, remiantis Įstaigos nustatyta tvarka ir kuri bus skelbiama Įstaigos internetinėje svetainėje.
5.12. Jei Klientas yra Vartotojas, kiekvienų kalendorinių metų pradžioje Įstaiga pateiks Vartotojui Komisinio atlyginimo ataskaitą, susijusią su Sąskaita. Komisinio atlyginimo ataskaita bus pateikiama į Kliento Sąskaitą nemokamai. Nutraukus šias Sąlygas Komisinio atlyginimo ataskaita bus teikiama už laikotarpį nuo kalendorinių metų pradžios iki šių Sąlygų nutraukimo dienos.

VI. BENDRAVIMAS TARP ŠALIŲ

6.1. Asmuo, kuris tampa Įstaigos Klientu patvirtina, kad Klientas sutinka, kad visas bendravimas, įskaitant bendravimą tarp Įstaigos ir Kliento, bus vykdomas anglų kalba. Visas bendravimas, informacija apie bet kokius Paslaugų ir Kainų pasikeitimus, kita svarbi informacija bus pateikiama anglų kalba, jei Šalys nesusitars kitaip pasirašant papildomus susitarimus prie šių Sąlygų.
6.2. Bendravimas tarp Įstaigos ir Kliento galimas tokia forma:
6.2.1. per Kliento Sąskaitą;
6.2.2. elektroniniu paštu;
6.2.3. telefonu;
6.2.4. paštu;
6.2.5. viešai paskelbiant Įstaigos internetinėje svetainėje.
6.3. Bendravimas tarp Įstaigos ir Kliento turi pirmiausiai vykti per Sąskaitą arba elektroniniu paštu. Įstaigos atskleidžiama informacija per Sąskaitą ir elektroniniu paštu reiškia, kad Klientui pateikta svarbi informacija yra pateikta tinkamai ir yra galiojanti.
6.4. Klientas patvirtina, kad bendravimas per Kliento Sąskaitą gali būti vykdomas tik jei Klientas prisijungia prie savo asmeninės Sąskaitos, įvedęs savo prisijungimo duomenis arba kitus Įstaigos Klientui suteiktus asmeninius saugos duomenis, skirtus Kliento autentifikavimo patvirtinimui.
6.5. Bendravimas elektroniniu paštu yra galimas internetinėje svetainėje nurodytais adresais ir (arba) elektroninio pašto adresais, nurodytais šiose Sąlygose. Elektroninio pašto pranešimas bus laikomas išsiųstu kitą Darbo dieną.
6.6.Bendraujant telefonu Klientas bus patikrinamas pagal Kliento duomenis. Bendravimas telefonu tarp Įstaigos ir Kliento yra galimas tais atvejais, kurie yra nurodyti internetinėje svetainėje.
6.7. Jei bendravimas vyksta paštu, laiškai bus siunčiami kitos šalies adresu. Laiškas bus laikomas gautu trečią dieną po pranešimo įteikimo, informuojančio, kad laiškas negali būti pristatytas kitai šaliai arba kad kita šalis atsisakė priimti laišką arba jo nepasiėmė per pasiėmimui skirtą laiką, net jei adresatas nežinojo apie laišką.
6.8. Klientas sutinka, kad Įstaiga, iš anksto apie tai įspėjusi Klientą, gali įrašyti tuo metu vykstantį bendravimą tarp Įstaigos ir Kliento, naudodamasis turimomis techninėmis priemonėmis ir saugoti visus įrašus, o taip pat informacijos ir dokumentų kopijas, kurias Įstaiga gavo iš Kliento ir trečiųjų asmenų. Klientas sutinka, kad Įstaiga gali bet kuriuo metu naudotis šia informacija šiose Sąlygose nurodytais tikslais arba šių Sąlygų laikymosi užtikrinimui.
6.9. Klientas turi teisę gauti informaciją apie šias Sąlygas popieriniame variante arba kitoje patvarioje laikmenoje, kurioje Įstaiga gali pateikti tokią informaciją.
6.10. Jei Klientas norėtų susisiekti su Bendrove dėl klausimų, susijusių su šiomis Sąlygomis, Klientas gali paskambinti tel. +370 (5) 2626300 (atkreipiame dėmesį, kad gali būti taikomi telefono tinklų nustatyti mokesčiai) arba susisiekti su Bendrove per pagalbos programėlę arba parašyti Įstaigai elektroniniu paštu: [email protected]. Įstaiga bandys išspręsti visus Klientų turimus klausimus apie jų sąskaitą arba Įstaigos teikiamą paslaugą per 15 (penkiolika) darbo dienų po gavimo dienos. Įstaiga informuos Klientą, jei iškils kokių nors nenumatytų aplinkybių. Tokiu atveju tai gali užtrukti iki 35 darbo dienų, kol bus išspręstas Kliento klausimas.

VII. ATLYGIO, ŠIŲ SĄLYGŲ IR PASLAUGŲ SĄLYGŲ KEITIMAS

7.1. Šios Sąlygos laikas nuo laiko gali būti keičiamos.
7.2. Įstaiga turi teisę keisti šias Sąlygas, taikomas kainas ir Komisinius atlyginimus ir (arba) Paslaugų sąlygas, Klientui pateikdama pakeistas Sąlygas ant popieriaus arba kitoje patvarioje laikmenoje mažiausiai prieš 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų prieš įsigaliojant tokiems pakeitimams. Įstaiga informuos Klientą apie pasikeitimus asmeniškai (per Kliento Sąskaitą ir papildomai patalpindama informaciją Įstaigos internetinėje svetainėje, RTL adresas: www.gurupay.eu ir (arba) paštu, ir (arba) elektroniniu pranešimu (elektroniniu paštu, trumpuoju pranešimu (SMS) ir t.t.), išsiųstu Klientui.
7.3. Klientas turi teisę sutikti su pasiūlytais pakeitimais arba su jais nesutikti.
7.4. Jei Įstaiga negaus pranešimo apie nesutikimą per laikotarpį, numatytą 7.2 punkte, bus laikoma, kad Klientas sutinka su pakeitimais ir tokie pakeitimai įsigalios įsigaliojimo dieną. Jei Klientas sutinka su šių Sąlygų pakeitimais, taikomomis Kainomis ir Komisiniu atlyginimu ir (arba) kitomis Paslaugų sąlygomis, tuomet Klientas vėliau neturi teisės pateikti Įstaigai savo nesutikimo ir (arba) pretenzijos dėl tokių pakeitimų turinio.
7.5. Klientas turi teisę bet kuriuo metu nedelsiant nutraukti šias Sąlygas ir be jokių mokesčių po to, kai gauna pranešimą apie pakeitimus ir prieš pateiktoje informacijoje nurodytų pakeitimų įsigaliojimą. Jei Klientas nepasinaudos savo teise nutraukti šių Sąlygų iki tos dienos, kai įsigalios pakeitimai, Klientas bus laikomas sutikusiu su šių Sąlygų pakeitimais.
7.6. Šių Sąlygų nutraukimas, remiantis 7.5. punktu, neatleis Kliento nuo savo įsipareigojimų Įstaigai, kurie atsirado prieš šių Sąlygų nutraukimo dieną, tinkamo vykdymo.

VIII. APSAUGA IR LAIKINOSIOS PRIEMONĖS

8.1. Klientas prisiima atsakomybę už įrangos, naudojamos prisijungimui prie Sąskaitos, saugumą ir negali jos palikti be priežiūros, viešose vietose ar kitu būdu prieinamoms tretiesiems asmenims.
8.2. Rekomenduojama laiku atnaujinti programinę įrangą, taikomąsias programas, antivirusines programas, naršykles ir kitas programas.
8.3. Rekomenduojama apsaugoti įrangą slaptažodžiais, PIN kodais ir kitomis saugos priemonėmis. 8.4. Rekomenduojama atsargiai vertinti gaunamus elektroninius laiškus, net jei nurodoma, kad siuntėjas yra Įstaiga. Įstaiga niekada neprašys Kliento parsisiųsti prisegtus priedus ar įdiegti programinę įrangą. Suklastoto el.pašto prisegtuose prieduose gali būti virusai, kurie gali sugadinti įrangą ar kelti grėsmę Kliento sąskaitos saugumui.
8.5. Rekomenduojama nespausti ant nepažįstamų saitų, atidaryti nežinomus dokumentus, įdiegti programinę įrangą ar taikomąją programą iš nepažįstamo, nepatikimo šaltinio arba lankytis nesaugiose internetinėse svetainėse.
8.6. Kai tik Klientas sužino apie mokėjimo priemonės praradimą, vagystę, turto pasisavinimą arba sukčiavimą, Klientas privalo nedelsdamas apie tai informuoti Įstaigą arba kitą tam reikalui paskirtą įstaigą. Pranešimas turi būti pateiktas Įstaigai per Kliento Sąskaitą ir tuo pačiu metu išsiunčiamas elektroniniu laišku Įstaigai arba paskambinant Įstaigai telefonu.
8.7. Jei Klientas pastebi kokią nors įtartiną veiksmą savo sąskaitoje ir galvoja, kad trečiasis asmuo galėjo prisijungti prie sistemos, kad pasinaudotų Paslaugomis, Klientas turi:
8.7.1. nedelsiant bet kuriuo metu apie tai informuoti Įstaigą ir remiantis šių Sąlygų VI skyriuje nurodytu būdu prašyti, kad Įstaiga užblokuotų Kliento sąskaitą;
8.7.2. kad toliau būtų galima naudotis sąskaita, Klientas turi pakeisti slaptažodį, naudoti kitas papildomas sąskaitos patvirtinimo priemones ir pašalinti nesaugias papildomas prisijungimo patvirtinimo priemones.

Sąskaitos ir mokėjimo priemonės užblokavimas, jei tokia priemonė buvo suteikta Klientui

8.8. Be šių Sąlygų 3.33.-3.37 punkto nuostatų, Įstaiga turi teisę užblokuoti Sąskaitą (sustabdyti Mokėjimo operacijų vykdymą visai arba iš dalies) ir (arba) mokėjimo priemonę, jei tokia priemonė buvo suteikta Klientui šiais atvejais:
8.8.1. jei yra pagrįstos objektyvios priežastys, susijusios su lėšų saugumu ir (arba) mokėjimo priemonėmis Sąskaitoje, galimas neteisėtas ar nesąžiningas lėšų ir (arba) Sąskaitos mokėjimo priemonės naudojimas;
8.8.2. tuo atveju, jei Klientas nesilaiko šių Sąlygų sąlygų;
8.8.3. tuo atveju, jei Įstaiga turi pagrįstų įtarimų, kad lėšas, esančias Sąskaitoje, gali naudoti kiti
asmenys neteisėtai veiklai, įskaitant, bet neapsiropojant, baudžiamosios veikos vykdymui;
8.8.4. tuo atveju, jei yra kitas pagrindas, nustatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir (arba) tais atvejais, kurie yra nurodyti Šalių pasirašytuose papildomuose susitarimuose.
8.8.5. Įstaiga turi informuoti Klientą apie Mokėjimo priemonės blokavimą ir priežastis, kai įmanoma, prieš užblokuojant Mokėjimo priemonę ir nedelsiant tuoj po to, jei tokios informacijos suteikimas neprieštarauja objektyviai pateisinamoms saugumo priežastims arba nėra draudžiama pagal kitus susijusius įstatymus.

Kliento pateikiami pranešimai dėl neteisėtų arba netinkamai įvykdytų Mokėjimo operacijų

8.9. Klientas įsipareigoja tikrinti informaciją apie įvykdytas Mokėjimo operacijas mažiausiai 1 (vieną) kartą per mėnesį, kad Klientas galėtų pastebėti neteisėtą arba netinkamai atliktą Mokėjimo operaciją ir laiku informuoti Įstaigą.
8.10. Klientas įsipareigoja nedelsiant informuoti Įstaigą raštu apie neteisėtas arba netinkamai atliktas Mokėjimo operacijas, tame tarpe ir apie išraše pastebėtas klaidas, netikslumus, kai tik

sužino apie tokias aplinkybes ir ne vėliau negu per 13 (trylika) mėnesių po lėšų nurašymo dienos. Gali būti naudojami kiti Įstaigos informavimo apie anksčiau nurodytas aplinkybes terminai, kai Klientas yra juridinis asmuo ir tais atvejais, kurie yra numatyti Šalių pasirašytuose papildomuose susitarimuose.
8.11.Tuo atveju, jei Klientas neinformuoja Įstaigos apie šių Sąlygų 8.10. punkte numatytas aplinkybes per šiose Sąlygose ir papildomuose Šalių susitarimuose numatytą terminą, tuomet bus laikoma, kad Klientas besąlygiškai patvirtino Mokėjimo operacijas, atliktas Kliento Sąskaitoje.

Kliento atsakomybė už neleistinas Mokėjimo operacijas ir Įstaigos atsakomybė už neleistinas Mokėjimo operacijas

8.12. Kai Klientas, kuris yra Vartotojas, paneigia, kad davė sutikimą atlikti neleistinai įvykdytą Mokėjimo operaciją arba teigia, kad Mokėjimo pavedimas nebuvo teisingai atliktas, Įstaiga turi įrodyti, kad Mokėjimo operacija buvo patvirtinta, tinkamai įregistruota, įrašyta į sąskaitas ir nebuvo sutrikdyta dėl techninių gedimų arba kitų Įstaigos teikiamų Paslaugų trūkumų.
8.13.Tuo atveju, jei Klientas yra juridinis asmuo, naudojimasis autentiškumo patikrinimo priemonėmis ir prisijungimo prie Sąskaitos duomenimis, yra teisė įrodyti, kad Klientas patvirtino Mokėjimo operaciją arba sukčiaudamas ar sąmoningai elgėsi arba dėl didelio neatsargumo neįvykdė savo įsipareigojimų, numatytų šių Sąlygų 8.1. – 8.7. punktuose.
8.14. Remiantis šių Sąlygų 8.10. punkte nurodytomis sąlygomis arba nustačius, kad Mokėjimo operacija nebuvo patvirtinta Kliento, Įstaiga nedelsdama, tačiau ne vėliau negu iki kitos Darbo dienos pabaigos, grąžins neleistiną Mokėjimo operacijos sumą Klientui ir, kai galima, atkurs Sąskaitos, nuo kurios buvo nurašyta suma ir kuri būtų buvusi, jei nebūtų atlikta Mokėjimo operacija, balansą, jei Įstaiga neturi pagrįstų įtarimų dėl sukčiavimo ir neinformavo apie tokius įtarimus Lietuvos banką, vadovaujantis Lietuvos banko parengtomis tokių pranešimų taisyklėmis. 8.15. Jei Klientas yra Vartotojas, Klientas prisiima atlyginti nuostolius, kurie gali siekti iki 50 (penkiasdešimt) eurų, kurie atsirado dėl neleistinų mokėjimo operacijų, jei tokie nuostoliai buvo patirti dėl:
8.15.1. pamestos ar pavogtos mokėjimo priemonės naudojimo;
8.15.2. mokėjimo priemonės pasisavinimo
8.15.3. Šių Sąlygų 8.15. punktas nebus taikomas, jei:
8.15.4. prieš mokėjimą Mokėtojas nepastebėjo, kad Mokėjimo priemonė yra prarasta, pavogta arba
pasisavinta, išskyrus tada, kai Mokėtojas elgėsi nesąžiningai, kaip nurodyta šių Sąlygų 18.
punkte arba
8.15.5. nuostoliai buvo sukelti dėl darbuotojo, agento arba Įstaigos filialo arba įmonės, kurios
veikla buvo pasitelkta, veiksmų arba neveikos.
8.16. Mokėtojas neatsako už jokias finansines pasekmes, atsiradusias dėl prarastos, pavogtos ar pasisavintos Mokėjimo priemonės naudojimo po pranešimo, vadovaujantis šių Sąlygų 8.6. punktu, išskyrus tada, kai Mokėtojas sukčiavo.
8.17.Mokėtojas (kuris yra Vartotojas) prisiima visus nuostolius, susijusius su neleistinomis mokėjimo operacijomis, jei jie buvo sukelti Mokėtojo, veikiančio nesąžiningai arba nevykdančio vieno ar daugiau šių Sąlygų 8.1.-8.7. punktuose ir papildomuose Šalių pasirašytuose susitarimuose nurodytų įsipareigojimų, turint paskatą arba dėl didelio nerūpestingumo. Jei galimai Klientas sukčiauja, Įstaiga informuoja apie tokius įtarimus Lietuvos banką, remiantis Lietuvos banko parengtomis tokių pranešimų taisyklėmis.
8.18. Jei Klientas nėra Vartotojas, Klientas prisiima visus nuostolius dėl priežasčių, nurodytų šių Sąlygų 8.15. punkte, jei šiose Sąlygose ir (arba) papildomuose Šalių pasirašytuose susitarimuose nėra nurodyta kitaip.
8.19. Sąskaita gali būti užblokuojama Kliento iniciatyva ir (arba) Sąskaita (tame tarpe ir mokėjimo priemonė, jei tokia yra išduota Klientui) gali būti užblokuojama, jei Klientas Įstaigai pateikia tokį prašymą. Įstaiga turi teisę reikalauti, kad Kliento žodžiu pateiktas prašymas užblokuoti Sąskaitą (tame tarpe ir mokėjimo priemonę, jei tokia yra išduota Klientui) būtų vėliau patvirtintas raštu arba kitu Bendrovei priimtinu būdu.
8.20. Jei Įstaiga turi pagrįstų abejonių, kad šių Sąlygų 8.20. punkte nurodytą prašymą pateikė ne Klientas, Įstaiga turi teisę atsisakyti blokuoti Sąskaitą (tame tarpe ir mokėjimo priemonę, jei tokia yra išduota Klientui). Tokiais atvejais Įstaiga nebus atsakinga už nuostolius, kuriuos gali patirti Klientas dėl tokio prašymo neįvykdymo.
8.21. Kitos Šalių atsakomybės dėl neleistinų Mokėjimo operacijų sąlygos gali būti nurodytos papildomuose Šalių susitarimuose.
Įstaigos atsakomybė už tinkamą Mokėjimo operacijos įvykdymą
8.22.Tuo atveju, jei buvo netinkamai atlikta Mokėjimo operacija ir kai Klientas yra juridinis asmuo, Įstaiga prisiima atsakomybę tik už Įstaigos padarytą klaidą. Įstaiga neprisiima atsakomybės už trečiųjų asmenų padarytas klaidas.
8.23. Jei Mokėjimo nurodymas yra įvykdomas pagal unikalų identifikatorių, bus laikoma, kad Mokėjimo nurodymas buvo įvykdytas teisingai Lėtų gavėjo, nurodyto Unikaliame identifikatoriuje, požiūriu. Įstaiga turi teisę, tačiau neprivalo tikrinti ar Unikalus identifikatorius, nurodytas Mokėjimo nurodyme, kurį gavo Įstaiga, atitinka sąskaitą turinčio asmens vardą ir pavardę (pavadinimą).
8.24. Jei Unikalus identifikatorius yra pateikiamas Įstaigai su Sąskaita, į kurią įskaitomos lėšos arba nurašomos nuo Sąskaitos, Mokėjimo nurodymas bus laikomas tinkamai atliktu, jei jis buvo įvykdytas pagal nurodytą Unikalų identifikatorių. Jei Įstaiga atlieka minėtą patikrinimą (pavyzdžiui, pinigų plovimo rizikos prevencijos tikslais) ir randa aiškų neatitikimą tarp Įstaigos pateikto Unikalaus identifikatoriaus ir sąskaitą turinčio asmens pavadinimo, Įstaiga turi teisę neatlikti tokio Mokėjimo nurodymo.
8.25. Jei Klientas (Mokėtojas) tinkamai inicijuoja Mokėjimo nurodymą ir Mokėjimo operacija nėra įvykdoma arba įvykdoma netinkamai, Įstaiga, tokio Kliento prašymu, turi nedelsiant ir nemokamai imtis priemonių, kad surastų Mokėjimo operaciją ir informuotų Klientą apie tokios paieškos rezultatus. Tuo atveju, jei Mokėtojas nurodo neteisingus Lėšų gavėjo duomenis ir Mokėjimo nurodymas įvykdomas pagal Mokėtojo pateiktus duomenis (pvz., Mokėtojas nurodo neteisingą Unikalų identifikatorių arba IBAN numerį), bus laikoma, kad Įstaiga nėra atsakinga už mokėjimo pavedimo neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą. Įstaiga dės visas pastangas, kad sugrąžintų lėšas, kurios buvo naudojamos šiame punkte anksčiau nurodytai Mokėjimo operacijai. Įstaiga dės visas pastangas bendradarbiaudama su Lėšų gavėjo mokėjimo paslaugų tiekėju, kad surinktų visą informaciją apie tokią Mokėjimo operaciją, kaip nurodyta šiame punkte. Tokiu atveju, jei lėšų nebus įmanoma sugrąžinti, Įstaiga, jos raštu paprašius ar paprašius kitoje patvarioje laikmenoje, suteiks Mokėtojui visą Įstaigos turimą ir aktualią informaciją Mokėtojui, kad Mokėtojas galėtų pateikti pretenziją dėl lėšų grąžinimo.
8.26. Įstaiga prisiima atsakomybę už tinkamai atliktą Mokėjimo operaciją pagal šiose Sąlygose nurodytas sąlygas ir (arba) tarp Šalių pasirašytus papildomus susitarimus.
8.27. Kai Įstaiga pagal šių Sąlygų 8.27. punktą prisiima atsakomybę, ji turi nedelsdama grąžinti Mokėtojui išskaičiuotą Mokėtojo neatlikto arba netinkamai atlikto Mokėjimo pavedimo sumą ir, kai įmanoma, atkurti nurašytą mokėjimo sąskaitą iki tokios būklės, kuri būtų buvusi, jei nebūtų atlikta netinkami įvykdyta Mokėjimo operacija.
8.28. Įstaiga prisiima atsakomybę už Komisinio atlyginimo netaikymą ar jau sumokėto Komisinio atlyginimo grąžinimą tuo atveju, jei Mokėjimo nurodymas buvo atliktas arba atliktas netinkamai dėl Įstaigos kaltės.
8.29. Įstaiga neprisiima atsakomybės už netiesioginius nuostolius, kuriuos patyrė Klientas, ir kurie yra susiję su neįvykdytu Mokėjimo nurodymu arba netinkamai įvykdytu Mokėjimo nurodymu. Įstaiga prisiima atsakomybę tik už tiesioginius Kliento nuostolius.
8.30. Įstaiga neprisiima atsakomybės už pretenzijas, iškilusias tarp Lėšų gavėjo ir Mokėtojo, ir Įstaiga nenagrinės tokių pretenzijų. Klientas gali Įstaigai pateikti pretenziją tik dėl Įstaigos nevykdomų arba netinkamai vykdomų įsipareigojimų.
8.31. Įstaigos atsakomybės apribojimas nebus taikomas, jei tokius apribojimus draudžia galiojantys įstatymai.

Mokėjimo operacijų sumų, inicijuotų Lėšų gavėjo arba per jį, grąžinimo Mokėtojui sąlygos

8.32. Klientas (Mokėtojas) turi teisę susigrąžinti iš Įstaigos visą sankcionuotos arba jau įvykdytos Mokėjimo operacijos sumą, inicijuotą Lėšų gavėjo arba per jį ir Mokėtojas nepatirs nuostolių dėl iš Įstaigos mokėtinų arba gautinų palūkanų, jei bus įvykdytos abi nurodytos sąlygos:
8.32.1. sankcionuojant Mokėjimo operaciją nėra nurodyta tiksli suma;
8.32.2. Mokėjimo operacijos suma viršija sumą, kurios pagrįstai galėjo tikėtis Klientas (Mokėtojas), atsižvelgiant į jo ankstesnes išlaidas, šių Sąlygų punktus ir kitas aplinkybes, išskyrus aplinkybes, susijusias su valiutos keitimu, kai atliekant Mokėjimo operaciją buvo taikomas tarp Kliento (Mokėtojo) ir Įstaigos sutartas valiutos kursas. Jei, duodamas sutikimą atlikti Mokėjimo operaciją Klientas (Mokėtojas) nurodo didžiausią leistiną tokio Mokėjimo operacijos sumą (vienos Mokėjimo operacijos arba kelių Mokėjimo operacijų, atliktų per tam tikrą laiką), bus laikoma, kad tokia didžiausia Mokėjimo operacijų suma galėto būti pagrįstai numanoma Kliento (Mokėtojo).
8.33. Įstaigos prašymu Klientas (Mokėtojas) privalo nedelsiant suteikti informaciją apie anksčiau 8.33.1.-8.33.2 punktuose nurodytų sąlygų buvimą.
8.34. Klientas (Mokėtojas) neturi teisės susigrąžinti Mokėjimo operacijų sumų, inicijuotų Lėšų gavėjo arba per jį, pagal šių Sąlygų 8.33 punktą, jei Klientas (Mokėtojas) davė tiesioginį sutikimą Įstaigai ir Įstaiga arba Lėšų gavėjas Klientui (Mokėtojui) sutartu būdu pateikė informaciją apie būsimas Mokėjimo operacijas arba sukūrė sąlygas, kad galėtų susipažinti likus mažiausiai 4 (keturioms) savaitėms iki planuojamos Mokėjimo operacijos įvykdymo.
8.35. Klientas (Mokėtojas) turi teisę prašyti Įstaigos grąžinti Mokėjimo operacijos, kurią inicijavo Lėšų gavėjas arba kuri buvo įvykdyta per jį, sumą per 8 (aštuonias) savaites po tos dienos, kai lėšos buvo nurašytos nuo Sąskaitos.
8.36. Gavusi Kliento (Mokėtojo) prašymą grąžinti Mokėjimo pavedimo sumą Įstaiga grąžina visą sumą per 10 (dešimt) Įstaigos Darbo dienų arba turi nurodyti priežastis, kodėl ji atsisakė grąžinti tą sumą ir nurodyti tvarką kaip galima apskųsti tokį atsisakymą. Įstaiga turi teisę Mokėtojui grąžinti Mokėjimo operacijos sumą, nenagrinėdama jokių sąlygų, nurodytų šių Sąlygų 8.33.1.-8.33.2 punktuose ir aplinkybių buvimo fakto ir atsižvelgdama tik į atitinkamą Mokėtojo prašymą. Jei Mokėtojui yra grąžinama Mokėjimo operacijos suma, Įstaigai sumokėtas Komisinis atlyginimas ir susijęs su tokio Mokėjimo operacijos įvykdymu, nebus grąžinamas.
8.37.Bus taikomos Mokėjimo operacijos, inicijuotos Lėšų gavėjo arba atlikto per jį, sumos grąžinimo sąlygos, kaip nurodyta šių Sąlygų 8.33.-8.37 punktuose tuo atveju, jei Klientas yra Vartotojas.

IX. DRAUDŽIAMA VEIKLA

9.1. Klientui, kuris naudojasi Įstaigos Paslaugomis, draudžiama, įskaitant, bet neapsiribojant:
9.1.1. nesilaikyti šių Sąlygų nuostatų ir jos priedų, jei tokių yra, įstatymų ir kitų teisės aktų, įskaitant, bet neapsiribojant, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos teisės aktų;
9.1.2. atsisakyti teikti informaciją arba imtis kitų veiksmų, kurių pagrįstai prašo Įstaiga;
9.1.3. atlikti ar gauti neteisėtu būdu įgytų lėšų pervedimus, jei Klientas žino ar turėtų žinoti apie
tai;
9.1.4. naudotis Įstaigos Paslaugomis tokiu būdu, kuris gali Įstaigai arba tretiesiems asmenims sukelti nuostolius ar kitas neigiamas pasekmes, arba sugadinti reputaciją;
9.1.5. platinti virusines programas ir imtis kitų veiksmų, kurie gali sukelti Įstaigos sistemos sutrikimus, pakenkti ar sugadinti informaciją ar padaryti kitą žalą Įstaigos sistemai, įrangai arba Įstaigos informacijai;
9.1.6. organizuoti neteisėtus azartinius žaidimus, neteisėtai pardavinėti akcijas, akcijų indeksus žaliavas, valiutą (pvz., „Forex“), opcionus, biržose prekiaujamus fondus (EFT); teikti prekybos, investavimo ar kitas paslaugas valiutos keityklose, „Forex“ rinkose ir kitose elektroninėse valiutos pardavimo sistemose; užsiimti neteisėta prekyba tabako gaminiais, alkoholiu, receptiniais vaistais, steroidais, ginklais, narkotinėmis medžiagomis ir jų priedais, pornografijos demonstravimu, neteisėtomis loterijomis, nelegalia programine įranga ir kitomis prekėmis ar gaminiais, kuriuos draudžia įstatymai;
9.1.7. priimti mokėjimus nereguliuojama ir (arba) nekontroliuojama virtualia valiuta, jos pirkimu, konvertavimu ir valdymu kitu būdu;
9.1.8. teikti paslaugas, kurias draudžia įstatymai arba kurios prieštarauja viešajai tvarkai arba moraliniams principams;
9.1.9. atskleisti Kliento sąskaitos slaptažodžius ir kitą individualios apsaugos funkcijas ir leisti kitiems asmenims naudotis paslaugomis Kliento vardu.
9.2. Klientas turės kompensuoti visus tiesioginius nuostolius, baudas ir kitas Įstaigai taikomas pinigines sankcijas už sąlygų nesilaikymą, įskaitant, bet neapsiribojant, nurodytas šių Sąlygų 9.1 punkte dėl Kliento kaltės.

X. KONFIDENCIALUMAS

10.1. Šių Sąlygų galiojimo metu ir po jų galiojimo kiekviena Šalis turi naudoti ir kopijuoti kitos Šalies Konfidencialią informaciją tik šių Sąlygų tikslais ir tik tiek, kiek reikia tokiais tikslais ir riboti kitos Šalies konfidencialios informacijos atskleidimą savo darbuotojams, konsultantams, patarėjams ar nepriklausomiems rangovams, kurie ją turi žinoti ir neatskleisti kitos šalies Konfidencialios informacijos kitam trečiajam asmeniui be išankstinio kitos Šalies sutikimo. 10.2.Nepaisant to, kas nurodyta, nebus šių Sąlygų pažeidimas, jei kuri nors Šalis atskleis Konfidencialią informaciją, jei to reikalauja įstatymai arba vykdant teisminį arba valstybinį tyrimą arba teisme.
10.3. Konfidencialumo įsipareigojimas nebus taikomas informacijai, kuri: 10.3.1. yra ar tampa viešai prieinama ne dėl kitos šalies veiksmų arba kaltės;

10.3.2. kitai Šaliai be jokių apribojimų yra žinomas konfidencialumo įsipareigojimas prieš gaunant informaciją iš kitos Šalies pagal šias Sąlygas, iš savo nepriklausomų šaltinių, kaip nurodyta tos Šalies rašytiniuose dokumentuose ir kuri nebuvo tiesiogiai ar netiesiogiai įgyta iš kitos Šalies; 10.3.3. bet kurios Šalies iš trečiosios Šalies gaunama informacija, pagrįstai žinoma tokios gaunančios Šalies, kad ji turi juridinę teisę perduoti tokią informaciją ir nėra jokios pareigos tokią informaciją laikyti konfidencialia arba
10.4. yra informacija, savarankiškai sukurta kiekvienos Šalies darbuotojų arba agentų, jei kita Šalis gali įrodyti, kad tie patys darbuotojai arba agentai neturėjo prieigos prie gautos Konfidencialios informacijos.

XI. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

11.1. Klientas patvirtina, kad jis perskaitė Įstaigos Asmens duomenų saugojimo taisykles ir laikysis visų ten nurodytų sąlygų. Asmens duomenys yra tvarkomi pagal Įstaigos asmens duomenų saugojimo taisykles, kurias galima rasti Bendrovės internetinėje svetainėje.
11.2.Kiekviena šalis, veikianti kaip duomenų tvarkytojas, turi tvarkyti asmens duomenis vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (BDAR), o taip pat vadovaujantis kitais galiojančiais įstatymais dėl asmens duomenų apsaugos.
11.3. Kai viena šalis veikia kaip kitos šalies tvarkomų asmens duomenų tvarkytojas, kaip duomenų kontrolierius, duomenų tvarkytojas turi visada laikytis duomenų tvarkytojo pagrįstais reikalavimais dėl asmens duomenų tvarkymo.

XII. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

12.1. Įstaigos internetinė svetainė, Paslaugos, turinys ir visa kita intelektinė nuosavybė (įskaitant, bet neapsiribojant, autoriais, patentais, duomenų bazėmis, prekių ženklais ir paslaugų ženklais) nuosavybės teise priklauso Įstaigai arba tretiesiems asmenims ir visos teisės, nuosavybės teisės ir teisės į nuosavybę, susijusios su tuo, liks Įstaigos ir (arba) tokių trečiųjų asmenų turtu.
12.2. Internetinė svetainė ir Paslaugos gali būti naudojami tik šiose Sąlygose leidžiamais tikslais. 12.3. Klientas negali kopijuoti, spausdinti, keisti, iš jų kurti išvestinius darbus, atlikti atvirkštinę inžineriją arba kitu būdu platinti arba naudoti internetinę svetainę, Paslaugas arba kitą dalį visuomeniniam arba komerciniam naudojimui be aiškaus Įstaigos rašytinio sutikimo.
12.4. Klientas neturi:
12.4.1. naudoti robotų, vorų, grandiklių ar kitos automatinės įrangos, kad prisijungtų prie Internetinės svetainės arba Paslaugų;
12.4.2. pašalinti arba keisti autorių, prekės ženklą arba kitą pranešimą apie autorių teises arba įrašą, rodomą Internetinėje svetainėje (arba spausdintuose lapuose).
12.5. Jei aiškiai nenurodyta kitaip, niekas šiose Sąlygose nesuteiks teisės ir nebus laikoma, kad suteikia kuriai nors šaliai teisę, nuosavybės teisę ar teisę į logotipus, prekių ženklus ar kitą intelektinę nuosavybę, kuriai kita šalis išdavė leidimą kitai šaliai.
12.6. Kiekviena šalis turi atlyginti nuostolius ir apsaugoti, kad kita šalis arba jos darbuotojai ir direktoriai nepatirtų pretenzijų, prievolių, išlaidų, sąnaudų arba žalų (tame tarpe pagrįstų išlaidų už teisines paslaugas), atsiradusių dėl realių ar tariamų trečiosios šalies intelektinės nuosavybės teisės pažeidimų dėl medžiagos, pateiktos žalą atlyginančiai šaliai.

XIII. TERMINAS IR NUTRAUKIMAS

13.1. Klientas bet kuriuo metu gali nutraukti šias Sąlygas, apie tai mažiausiai prieš 30 (trisdešimt) dienų iki nutraukimo dienos informuodamas Įstaigą.
13.2. Šių Sąlygų nutraukimas Klientui nieko nekainuos, kai šios Sąlygos bus galiojusios ne mažiau negu 6 mėnesius. Mokesčiai, jei tokių yra, už šių Sąlygų nutraukimą, bus tinkami ir atitiks išlaidas.
13.3. Klientas bet kuriuo metu turi teisę nedelsiant nutraukti šis Sąlygas be jokių mokesčių po to, kai gauna informaciją apie pakeitimus ir prieš įsigaliojant informacijoje nurodytiems pakeitimams.
13.4. Įstaiga gali nutraukti šias Sąlygas, apie tai informuodama Klientą prieš 60 (šešiasdešimt) dienų iki nutraukimo dienos.
13.5. Įstaiga taip pat gali nutraukti šias Sąlygas, informuodama Klientą prieš 60 (šešiasdešimt) dienų iki nutraukimo dienos, jei Klientas neatliko Mokėjimo operacijų ilgiau negu 12 (dvylika) mėnesių iš eilės. Prieš nutraukimą, remiantis teisiniu pagrindu, kaip nurodyta 13.5 punkte, Įstaiga susisiekia su Klientu, kad išsiaiškintų apie Kliento atidarytos Sąskaitos būtinumą. Tuo atveju, jei Klientas neatliko jokių Mokėjimo operacijų ilgiau negu 12 (dvylika) mėnesių, Įstaiga vadovausis 2017 m. gruodžio 18 d. Lietuvos banko priežiūros tarnybos sprendimu Nr. 241-229.
13.6. Šios Sąlygos gali būti nutraukiamos abipusiu Šalių susitarimu.
13.7. Įstaiga gali šias Sąlygas nutraukti, jei Įstaiga pagrįstai įtaria ar nustato, kad Klientas:
13.7.1. Pažeidinėja galiojančius įstatymus ar norminius teisės aktus, susijusius su pinigų plovimu ar terorizmo finansavimu;
13.7.2. Įstaigai pateikė neteisingą ar klaidinančią informaciją, nepateikė dokumentų ir informacijos, susijusios su savo Sąskaita ir Paslaugų naudojimu arba neatnaujino tokių dokumentų ir informacijos;
13.7.3. naudojasi Paslaugomis, kad atliktų arba gautų mokėjimus už veiklą, susijusią su ta, kuri yra nurodyta draudžiamoje veikloje;
13.7.4. kitaip naudojasi Paslaugomis nusikalstamiems, neteisėtiems arba amoraliems tikslams. 13.8. Jei galiojantys įstatymai ir norminiai teisės aktai tai leidžia, Įstaiga kuo skubiau informuos Klientą apie esmines šių Sąlygų nutraukimo priežastis.
13.9. Nutraukiant šias Sąlygas Klientas gaus visų atliktų Mokėjimo operacijų, atliktų per visą šių Sąlygų galiojimo laikotarpį iki 36 (trisdešimt šešių) mėnesių iki nutraukimo dienos, suskirstymą į kategorijas.
13.10. Šių Sąlygų nutraukimas neatleis Šalių nuo jų įsipareigojimų vienas kitam, kylančių iš šių Sąlygų iki jų nutraukimo dienos, tinkamo įvykdymo.

XIV. TAIKYTINA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS

14.1. Šios Sąlygos yra sudarytos pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Santykiams, kurie nėra aptarti šiose Sąlygose, bus taikomi galiojantys teisės reglamentai.
14.2. Ginčai tarp Įstaigos ir Kliento bus sprendžiami derybų keliu.
14.3. Tuo atveju, jei ginčo nepavyksta išspręsti derybų keliu, Klientas gali Įstaigai pateikti pretenziją paštu arba elektroniniu paštu, nurodant Įstaigos pavadinimą, kontaktinius duomenis, aktualią informaciją, kurioje turi būti nurodyta kodėl Klientas pagrįstai tiki, kad teikdama Paslaugas Įstaiga pažeidė Kliento teises ir teisinius interesus. Klientas gali pridėti kitus turimus įrodymus, kurie patvirtina tokios pretenzijos poreikį. Jei Klientas norėtų pateikti oficialią pretenziją, Klientas turi atsiųsti ją elektroniniu paštu [email protected].
14.4. Gavusi iš Kliento pretenziją Įstaiga patvirtina, kad gavo pretenziją ir nurodo laikotarpį, per kurį bus pateiktas atsakymas. Bet kuriuo atveju galutinė atsakymo pateikimo diena gali skirtis, nes tai tiesiogiai priklauso nuo pateiktos pretenzijos apimties ir sudėtingumo, bet Įstaiga dės visas pastangas, kad pateiktų Klientui atsakymą per kuo trumpesnį laiką, bet ne vėliau negu per 15 (penkiolika) Darbo dienų. Tuo atveju, jei Įstaiga negali pateikti galutinio atsakymo per 15 (penkiolika) Darbo dienų, Įstaiga apie tai informuos Klientą ir nurodys laiką, kai bus pateiktas atsakymas, tačiau tas laikas negali būti ilgesnis negu 35 (trisdešimt penkios) Darbo dienos. Kliento pretenzija bus išnagrinėta nemokamai.
14.5. Reikia pažymėti, kad tuo atveju, kai Klientas yra laikomas Vartotoju, Klientas turi teisę tiesiogiai rašyti Lietuvos bankui kaip Klientas, esantis elektroninių pinigų įstaiga, įsteigta ir turinti licenciją veikti Lietuvoje, o taip pat Lietuvos bankas yra alternatyvi ginčų sprendimo tarp finansinių paslaugų teikėjų ir Klientų institucija.
14.6. Prieš kreipiantis į Lietuvos banką dėl ginčo išsprendimo, Klientas, kuris yra Vartotojas, turėtų raštu kreiptis į Įstaigą, remiantis šio skyriaus 14.3 ir 14.4 punktais. Kliento, kuris yra Vartotojas, pareiga yra kreiptis į Įstaigą ne vėliau negu per 3 (tris) mėnesius po to, kai sužinojo apie Kliento teisių pažeidimą. Jei Įstaigos atsakymas netenkina Kliento, kuris yra Vartotojas, arba toks Klientas negauna atsakymo per 15 (penkiolika) Darbo dienų, jei atsakymo pateikimo laikas yra pratęstas, remiantis šio skyriaus 14.4. punktu, Klientas turi teisę kreiptis į Lietuvos banką per 1 (vienerius) metus. Jei toks 1 (vienerių) metų terminas yra praleidžiamas, Klientas dėl ginčo daugiau nebegali kreiptis į Lietuvos banką. Klientui yra užtikrinta teisė pasirinkti ar kreiptis į Lietuvos banką, ar į teismą. Lietuvos bankas nagrinėja Vartotojų ginčus nemokamai.
14.7. Klientas, kuris yra Vartotojas, gali pateikti pretenziją Lietuvos bankui tokiu būdu:
14.7.1. per Elektroninės valdžios elektronines ginčų nagrinėjimo priemones;
14.7.2. užpildant Vartotojo prašymą Lietuvos banko internetinėje svetainėje ir nusiunčiant jį Lietuvos banko priežiūros tarnybai, įsikūrusiai Žirmūnų g. 151, LT-09128, Vilnius (Lietuva) arba elektroniniu paštu [email protected];
14.7.3. užpildant laisvos formos prašymą ir nusiunčiant jį Lietuvos banko priežiūros tarnybai, įsikūrusiai Žirmūnų g. 151, LT-09128, Vilnius (Lietuva) arba elektroniniu paštu [email protected];
14.7.4. Daugiau informacijos apie pretenzijos pateikimo tvarką galite rasti Lietuvos banko internetinėje svetainėje https://www.lb.lt/en/dbc-settle-a-dispute-with-a-financial-service-provider#ex-1-4.
14.8. Klientas (kuris yra Vartotojas) ir kurio gyvenamoji vieta yra kitoje Europos Sąjungos arba Europos ekonominės zonos šalyje, taip pat gali pateikti savo pretenzijas atitinkamai valdžios institucijai savo gyvenamojoje vietoje.
14.9. Tuo atveju, jei Klientas nori pateikti skundą Lietuvos bankui kaip priežiūros institucijai, Klientas gali jį pateikti tokiais būdais:
14.9.1. rašytinį skundą pristatyti į Lietuvos banko pašto dėžutę, kurios adresas Totorių g. 4 ir Žirmūnų g. 151 Darbo dienomis nuo 7:00 iki 18:00 val.;
14.9.2. išsiųsti laišką adresu Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius;
14.9.3. išsiųsti elektroniniu paštu [email protected] arba [email protected];
14.9.4. faksimile (8 5) 268 0038;
14.9.5. pateikti rašytinį skundą Lietuvos bankui;
14.9.6. užpildyti elektroninę nuorodą Lietuvos banko internetinėje svetainėje.
14.10. Tuo atveju, jei ginčo nepavyksta išspręsti derybų keliu, ginčai bus sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose, remiantis Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka.

XV. GALUTINĖS NUOSTATOS

15.1. Šios Sąlygos įsigalios ir taps galiojančiomis, kai Įstaiga patvirtins Kliento Sąskaitą. Šios Sąlygos galios neribotą laiką, jei Šalys nesusitaria kitaip.
15.2. Remiantis šiomis Sąlygomis Įstaiga ir Klientas yra nepriklausomi rangovai ir niekas, kas čia nurodyta, nebus aiškinama kaip siekis sukurti bendriją, bendrą įmonę arba tarpininkavimo santykius tarp jų. Nė viena šalis neturi teisės sudaryti sutarčių kitos šalies vardu.
15.3. Klientas negali perleisti arba perduoti teises arba pareigas, kurias jis gali turėti pagal šias Sąlygas, be išankstinio Įstaigos rašytinio sutikimo. Įstaiga pasilieka teisę perduoti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Sąlygų, kitiems juridiniams asmenims, įsteigtiems Europos ekonominėje zonoje (EEZ) ir turintiems leidimą, ne mažesnį negu Įstaiga, iš anksto apie tai pranešus Klientui, remiantis šiose Sąlygose numatytomis taisyklėmis ir tvarka, likus ne mažiau negu 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų iki tokių pakeitimų įsigaliojimo dienos. Klientas turi teisę sutikti su tokiais pakeitimais arba su jais nesutikti. Jei Klientas nesutinka su tokiais pakeitimais, Klientas turi teisę nedelsiant ir be jokio Komisinio atlyginimo taikymo nutraukti šias Sąlygas iki tokių pasikeitimų įsigaliojimo dienos, išreikšdamas savo nesutikimą su pakeitimais. Jei Klientas nepasinaudoja savo teise nutraukti šias Sąlygas iki jų įsigaliojimo dienos, bus laikoma, kad Klientas sutiko su pakeitimais. Nesutikimas turi būti pateikiamas per Kliento Sąskaitą ir papildomai elektroniniu paštu.
15.4. Jei kompetentingos teisenos teismas nustato, kad kuri nors šių Sąlygų dalis yra negaliojanti, neteisėta arba neįgyvendinama, tokia dalis turi būti pašalinama iš likusių Sąlygų, kurios ir toliau galios ir bus vykdomos, kiek tai leidžiama pagal įstatymus.
15.5. Nė viena šalis neprisiims atsakomybės už ekonominius nuostolius, šių Sąlygų vykdymo delsimą arba nevykdymą, jei tokie nuostoliai buvo sukelti dėl gaisro, potvynio, nelaimingo atsitikimo, karo, streiko, embargo, vyriausybės reikalavimų, civilinių arba karinių veiksmų, stichinių nelaimių, politinių neramumų, negalėjimo naudotis internetu, įsilaužimų arba paskleistų aptarnavimo perkrovos atakų, negalėjimo užtikrinti medžiagų arba darbo, tretiesiems asmenims nutraukus labai svarbias sutartis, kitos šalies veiksmų arba dėl kitų aplinkybių, kurių tokia šalis negalėjo pagrįstai kontroliuoti.
15.6. Tuo atveju, jei nenugalimos jėgos aplinkybės trunka ilgiau negu 3 (tris) mėnesius, bet kuri šalis turi teisę nutraukti šias Sąlygas, pateikusi pranešimą, kuris įsigalioja iškart.
15.7. Šios Sąlygos, įskaitant visus Priedus ir kitus dokumentus, susijusius su jomis, sudaro visą su sutarties objektu susijusią sutartį tarp šalių. Kiekviena šalis patvirtina, kad ji sudarė šias Sąlygas, remiantis tik šiose Sąlygose nurodytais pareiškimais, garantijomis, prievolėmis ir sąlygomis ir išskyrus tai, kas aiškiai išdėstyta šiose Sąlygose, nė viena šalis neprisiima atsakomybės už kitus pareiškimus, garantijas arba prievoles, kurie buvo padaryti prieš šių Sąlygų dieną, jei ji nebuvo padaryta nesąžiningai.
15.8. Klientas patvirtina, kad Lietuvos indėlių garantijų sistema netaikoma Įstaigoje atidarytoms sąskaitoms. Tačiau Įstaiga užtikrina, kad Kliento lėšos yra laikomos atskiroje banko sąskaitoje, atidarytoje Įstaigos Klientų vardu ir nebus naudojama laikyti Įstaigos ar kitų šalių, kurie nėra laikomi Įstaigos siūlomų paslaugų naudotojais, lėšas.