Pranešimas dėl duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais

 

Duomenų valdytojas UAB Guru Pay

Juridinio asmens kodas 304891889

Registruotas buveinės adresas Basanavičiaus g. 24, 03224 Vilnius

Tel. +370 5 2626300, el. pašto adresas [email protected]

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai [email protected], tel. +370 5 2626300

 

 

Šis pranešimas skirtas supažindinti Jus su informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygas tiesioginės rinkodaros tikslais. UAB Guru Pay (toliau – Bendrovė) tvarko juridinių asmenų, išreiškusių pageidavimą tapti Bendrovės klientu (pvz., ketinančių atidaryti sąskaitą ir kt.) bei pradėjusių pildyti registracijos formą Bendrovės tinklalapyje, tačiau nepateikusių registracijos formos Bendrovei duomenis siekiant išsiaiškinti galimai kilusias problemas.

 

 

Duomenų tvarkymo tikslas

(kodėl mums reikia tvarkyti asmens duomenis?)

Susisiekti su jumis bei sužinoti nuomonę, kodėl nepateikėte pradėtos pildyti registracijos formos bei padėti išspręsti registracijos formos pildymo metu galimai kilusias problemas ir (arba) pasiūlyti Bendrovės pagalbą
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

(kuo vadovaudamiesi mes tvarkome asmens duomenis?)

Jūsų sutikimas išreikštas pažymint varnelę registracijos formoje. Išreikšdamas sutikimą jūs patvirtinate, kad esate juridinio asmens, kurio vardu pildėte registracijos formą vadovas ar jo tinkamai įgaliotas atstovas ir turite teisę išreikšti sutikimą dėl duomenų tvarkymo nurodytu tikslu
Duomenų kategorijos

(kokius asmens duomenis mes tvarkysime?)

Įmonės (juridinio asmens) pavadinimas

El. pašto adresas

Telefono numeris

Duomenų tvarkymo laikotarpis

(kiek laiko mes saugosime Jūsų asmens duomenis?)

Duomenis tvarkysime kol galios duotas sutikimas, tačiau ne ilgiau nei 1 metus, nebent atšauksite sutikimą anksčiau.

Atšaukus sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu, asmens duomenys tuo tikslu nebus toliau tvarkomi

Duomenų gavimo šaltinis

(iš kur mes gauname ir (arba) renkame asmens duomenis?)

Tvarkome tik tuos duomenis, kurie būtini nurodytam tikslui pasiekti ir kuriuos Jūs patys asmeniškai pateikėte registracijos formoje
Duomenų perdavimas tretiesiems asmenims

(kam mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis?)

Jūsų pateiktų asmens duomenų mes niekam neperduodame, duomenis naudos tik Bendrovės pardavimų skyriaus specialistai susisiekdami su Jumis siekdami išsiaiškinti galimai kilusias problemas
Automatizuotų sprendimų priėmimas Jūsų asmens duomenys nebus naudojami automatizuotų sprendimų priėmimui Jūsų atžvilgiu, įskaitant profiliavimą, dėl kurio gali kilti teisinės pasekmės arba kuris gali turėti panašų didelį poveikį
Duomenų subjektų teisės

(kokias Jūs turite teises?)

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę:

  • žinoti (būti informuotu) apie vykdomą Jūsų asmens duomenų tvarkymą
  • susipažinti su Bendrovės tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir žinoti, kaip jie tvarkomi
  • reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius ar netikslius Jūsų asmens duomenis
  • reikalauti apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą ar ištrinti tvarkomus duomenis
  • gauti susijusius Jūsų asmens duomenis, kuriuos pateikėte Bendrovei, tvarkomus automatizuotomis priemonėmis ir kurių tvarkymas grindžiamas sutikimu, įprastai naudojamu kompiuterio skaitomu formatu ir persiųsti juos kitam duomenų valdytojui (teisė į duomenų perkeliamumą)
  • nesutikti su duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais, taip pat bet kada atšaukti duotą sutikimą pateikus pranešimą Bendrovei – Jūs esate laisvas bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą informavę mus el. paštu [el. pašto adresas]. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo
  • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jeigu Bendrovės veiksmai ar neveikimas pažeidžia Jūsų teises ar teisės aktų reikalavimus

 

Jei Jums kilo kokių nors klausimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, visada galite kreiptis į Bendrovės duomenų apsaugos pareigūną el. pašto adresu [email protected], telefonu +370 5 2626300.